اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی اصلی نژاد

مخابرات استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

m.aslinezhadssau.ac.ir

سردبیر

دکتر علیرضا ملکی جوان

مخابرات دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

amalekijavanyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر مرتضی محمدی شیرکلایی

مخابرات استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

m.mohammadissau.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر رضا هوشمند

مخابرات استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

rhooshmandssau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد سلیمانی، استاد

مخابرات استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

soleimaniiust.ac.ir

دکتر کیوان فرورقی، استاد

مخابرات استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت مدرس

keyvan_fmodares.ac.ir

دکتر فرخ حجت کاشانی ، استاد

مخابرات استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

kashaniiust.ac.ir

دکتر محمدرضا سلطان پور ، استاد

استاد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

m.soltanpoorssau.ac.ir

دکتر علی عبدالعالی، استاد

مخابرات استاد، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

abdolaliiust.ac.ir

دکتر محمدصادق ابریشمیان، استاد

مخابرات استاد بازنشسته، دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

msabrishkntu.ac.ir

دکتر حمیدرضا دلیلی اسکویی، دانشیار

مخابرات دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

h_oskoueiyahoo.com

دکتر علیرضا ملکی جوان ، دانشیار

مخابرات دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی ستاری

amalekijavanyahoo.com

دکتر هادی علی اکبریان، دانشیار

مخابرات دانشیار، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

aliakbarianeetd.kntu.ac.ir

دکتر داود ظریفی ، دانشیار

مخابرات دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان

zarifikashanu.ac.ir

دکتر منصور نجاتی جهرمی ، دانشیار

مخابرات دانشیار، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جهموری اسلامی ایران

nejatiaut.ac.ir

دکتر یاسر نوروزی، دانشیار

مخابرات دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

y.norouziautaut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر روح اله ملکی

آموزش زبان انگلیسی مدرس آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

malekiamar73yahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس هاتف یگانی

مهندسی برق- جنگ الکترونیک کارشناس مهندسی جنگ الکترونیک

yegani96gmail.com