کاهش ویژگی سیستم های اطلاعاتی ناقص با تئوری مجموعه راف فازی با استفاده از الگوریتم چرخه آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، تهران ، ایران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه امیر کبیر، تهران ، ایران

چکیده

در سال های اخیر تئوری مجموعه راف به یکی از راه حل های قدرتمند در حل مسئله هوش مصنوعی و داده کاوی تبدیل شده است. ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻫﺎ ﻲ داده ای اﻃﻼق می شود که برخی درایه های صفات آن مقداری ندارند. انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های راف فازی یک رویکرد موثر برای انتخاب بهترین زیر مجموعه ای از ویژگی ها است. تئوری مجموعه فازی و نظریه مجموعه های راف دو نظریه متمایز اما مکمل است که با عدم اطمینان در داده ها مواجه می شوند. ویژگی های برجسته هر دو نظریه در محدوده تئوری تنظیم راف فازی قرار گرفته است. این تئوری ترکیبی به عنوان یک ابزار بالقوه برای استخراج داده ها، مخصوصا برای انتخاب ویژگی ها مفید است. با این حال، مطالعات نسبتا کمی در مورد داده های ناقص با فواصل زمانی وجود دارد. هدف از این مقاله ارائه یک رویکرد مجموعه ای فازی بر اساس غلبه بر سیستم های اطلاعاتی با ارزش ناقص است.از آنجا که کاهش ویژگی یک مسئله NP-hard به شمار می آید، الگوریتم تقریبی سریع و موثر مورد نیاز است.. در این مقاله، یک رویکرد بهینه سازی جدید، که به عنوان الگوریتم چرخه آب شناخته می شود برای ﺣﻞ این ﻣﺴﺌﻠﺔ مورد استفاده قرار گرفته است . روش ارایه شده بر روی مجموعه داده های شناخته شده UCI آزمایش و تست گردید. نتایج آزمایشات، نشان می دهد که راف فازی و الگوریتم پیشنهاد شده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اراﺋﻪ داد ﻛﻪ درﺧـﻮر ﺗﺄﻣـﻞ اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attribute Reduction of Incomplete Information systems based on Fuzzy Rough Set by the Water Cycle Algorithm

نویسندگان [English]

  • vahid najafpoor 1
  • naser soltani 1
  • behrooz zadmehr 2
1 electric engineering faculty . khatam al anbia air defense university . tehran . iran
2 electric and computer engineering faculty . Amir kabir university . tehran . iran
چکیده [English]

In recent years, rough set theory has become one of the powerful solutions in solving the problem of artificial intelligence and data mining. But the classic version of the Raff set theory is not very suitable for discussing feature reduction in imperfect information systems. An incomplete information system refers to data tables that do not have a value in some attribute directories. Feature selection based on fuzzy rough sets is an effective approach to select the best subset of features. Fuzzy set theory and rough set theory are two distinct but complementary theories that deal with uncertainty in data. The salient features of both theories are within the scope of fuzzy rough tuning theory. This hybrid theory is useful as a potential tool for data mining, especially for feature selection. However, there are relatively few studies on incomplete data with time intervals. The purpose of this paper is to present a fuzzy set approach based on overcoming information systems with incomplete value. Since feature reduction is an NP-hard problem, a fast and effective approximation algorithm is required.. In this paper A new optimization approach known as water cycle algorithm has been used to solve this problem. The presented method was tested on the known UCI dataset. The results of the experiments show that the fuzzy rough and the proposed algorithm gave appropriate results, which is reasonable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water cycle algorithm
  • rough set theory
  • fuzzy rough
  • incomplete information system
  • feature reduction