اهداف و چشم انداز

اهداف عالیه فصلنامه به شرح ذیل می باشند:

- ایجاد بستری وسیع برای یافته­های پژوهشگران در حوزه­ دفاع الکترونیک

2- ارتقا، گسترش و روزآمدسازی سطح دانش پژوهشگران، متخصصان و مدیران در زمینه سامانه­های جنگ الکترونیک

3- چاپ مقالات علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته­های مرتبط به حوزه بسیار وسیع دفاع الکترونیک به منظور پاسخگویی به نیازهای علمی و تخصصی مراکز تحقیقاتی و صنعتی و همچنین ایجاد رسوب دانشی در کشور

4- ترویج گسترش فرهنگ تحقیق در حوزه جنگ الکترونیک در کشور و طرح موضوع در سازمان­های مرتبط

5- تقویت ارتباط مراکز و علمی­ـ­پژوهشی و همچنین آموزشی با سازمان­های سیاست­گذار درحوزه دفاع الکترونیکی بمنظور بکارگیری یافته­های تحقیقاتی

6- شناسایی و معرفی نوآوری­ها و اختراعات بنیادین علمی و پژوهشی و همچنین مفاهیم نوین دفاع الکترونیکی در دنیا

7- کمک به ارتقای برنامه سیاست‌های حوزه دفاع الکترونیکی در کشور مبتنی بر یک نگرش جامع و همچنین ایجاد زیر ساخت های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در راستای توسعه سند چشم انداز دفاع الکترونیکی