بهبود سطح مقطع راداری بازتابنده های گوشه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه سمنان

چکیده

بازتابنده های گوشه ای به عنوان یک هدف استاندارد به منظور تصویر برداری، ارزیابی و تنظیم سیستم های راداری استفاده می-شوند. میزان تغییرات سطح مقطع راداری این بازتابنده ها به ازای تغییرات زوایه آنها نسبت به راستای رادار، زیاد است. بنابراین هنگام انجام تست های راداری، در مواقعی که بازتابنده ها دارای چرخش می باشند، انجام تست در بسیاری از مواقع پیچیده و یا غیر ممکن می شود. در این مقاله با افزودن بازتابنده های دو وجهی باریک به بخش انتهایی بازتابنده های سه وجهی، یک مجموعه بازتابنده تمام جهتی با میزان تغییرات سطح مقطع راداری کم در زوایای مختلف ارائه شده است. با توجه به شبیه سازی ها و اندازه گیری های انجام شده، بازتابنده ی ارائه شده دارای 42% بهبود در میزان تغییرات سطح مقطع راداری مربوط به خود در مقایسه با دیگر ساختارهای بازتابنده می باشد. همچنین به منظور انجام بررسی های بیشتر در این زمینه، با اعمال تغییرات بر روی ساختار بازتابنده ارائه شده، به طور همزمان یک مصالحه مناسب در میان برخی پارامترهای فیزیکی و الکترومغناطیسی این بازتابنده از قبیل وزن، ابعاد، یکنواختی سطح مقطع راداری و میزان سطح مقطع راداری انجام شده است. در نهابت یک نمونه از بازتابنده طراحی شده، ساخته شده که نتایج RCS اندازه گیری شده ، نتایج شبیه سازی ها را تصدیق می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radar Cross Section Improvement of Corner Reflectors

نویسندگان [English]

  • Bagher Noorbakhsh 1
  • Mahmood karami 2
1 IUST
2 Semnan University
چکیده [English]

Corner reflectors are used as a standard target for imaging, evaluating and adjusting radar systems. The radar cross-section variation of these reflectors is large for the changes in their angles in relation to the radar direction. Therefore, when conducting radar tests, when the reflectors are rotating, the test becomes complicated or impossible in many cases. In this article, by adding narrow dihedral reflectors to the end part of three-sided reflectors, an all-directional reflector set with low RCS variation at different angles is presented. According to the simulations and measurements, the presented reflector has a 42% improvement in the RCS variation compared to other reflector structures. Also, in order to carry out further investigations in this field, by applying changes to the structure parameters of the presented reflector, a suitable compromise between some physical and electromagnetic parameters of this reflector such as weight, dimensions, uniformity of the RCS and the RCS value has been done. Finally, a sample of the designed reflector was built, and the measured RCS results confirmed the results of the simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflector
  • Radar cross section
  • Radar
  • Electromagnetic Scattering