ارائه یک طرح رمزنگاری امن مبتنی بر کدهای قالبی خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

در این مقاله، یک طرح رمزنگاری ترکیبی مبتنی بر کدهای قطبی ارائه شده است که در آن، مزایا و کارآیی سیستم های رمزنگاری نامتقارن و متقارن با یکدیگر ترکیب شده اند. طرح رمزنگاری ترکیبی پیشنهادی شامل دو بخش است: الف) لفافه بندی کلید مبتنی بر کدهای قطبی که وظیفه آن لفافه گذاری، ارسال و لفافه گشایی کلید مخفی مورد نیاز در طرح لفافه بندی داده مبتنی بر کدهای قطبی است، ب) لفافه بندی داده مبتنی بر کدهای قطبی که وظیفه آن لفافه گذاری، ارسال و لفافه گشایی داده بین طرفین مجاز با استفاده از کلید مخفی رد و بدل شده به وسیله طرح لفافه‌بندی کلید است. تحلیل امنیتی طرح رمزنگاری ترکیبی پیشنهادی نیز با اعمال حمله جستجوی فراگیر کلید و حمله کدگشایی مجموعه اطلاعات انجام شده است. نتایج تحلیل امنیت نشان می دهد که طرح پیشنهادی در برابر حملات مورد نظر امن است. سطح کارآیی طرح پیشنهادی نیز بر حسب نرخ شکست رمزگشایی و طول کلید مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل کارآیی نیز بر مناسب بودن نرخ شکست رمزگشایی و کوتاه بودن طول کلید دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a secure encryption scheme based on linear block codes

نویسنده [English]

  • Reza Hooshmand
Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
چکیده [English]

In this article, a hybrid encapsulation scheme based on polar codes is presented, in which the advantages and efficiency of asymmetric and symmetric encryption systems are combined with each other. The proposed hybrid encapsulation scheme includes two parts: a) key encapsulation based on polar codes whose task is to encapsulate, send and de-envelop the secret key required in the data encapsulation scheme based on polar codes, b. ) data encapsulation based on polar codes whose task is to encapsulate, send and deencapsulate data between authorized parties using the secret key exchanged by the key encapsulation scheme. The security analysis of the proposed hybrid encapsulation scheme has also been done by applying the comprehensive key search attack and the information set decoding attack. The results of the security analysis show that the proposed plan is safe against the intended attacks. The efficiency level of the proposed scheme has also been evaluated in terms of decryption failure rate and key length. The results of the analysis also indicate the suitability of the decoding failure rate and the short length of the key.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post Quantum Cryptography
  • Hybrid Encryption
  • Polar Codes
  • Security