دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-48 
بررسی روش های تشخیص اشیاء مبتنی بر منطقه

صفحه 29-34

10.22034/joeds.2023.382253.1008

پژمان غلام نژاد؛ امیر مهدی سازدار؛ امیر حسین زنگنه